Statut


STATUT
STOWARZYSZENIA „KONFRATERNIA ŚW. ROCHA”


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2


Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem działającym na rzecz ogółu społeczności i prowadzącym społecznie użyteczną działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
b) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
c) turystyki i krajoznawstwa;
d) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
e) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
f) promocji i organizacji wolontariatu.


§ 3


Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną i prowadzi działalność na podstawie przepisów z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.


§ 4


Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Janów w gminie Brochów.


§ 5


Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar powiatu sochaczewskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Brochów. Dla realizacji swych celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 6


Stowarzyszenie może zawierać porozumienia i umowy o współpracy, być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych o tym samym i podobnym profilu działalności oraz powoływać inne organizacje w granicach dopuszczalnych przez prawo. Decyzję o przystąpieniu do takich podmiotów podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.


§ 7


Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i innych symboli na zasadach określonych w przepisach ogólnych.


§ 8


Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, którymi mogą zostać członkowie Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI


§ 9


Celem Stowarzyszenia są:
a) pogłębianie chrześcijańskiego życia religijnego członków konfraterni,
b) poznawanie i popularyzowanie życia i dzieła świętego Rocha - patrona konfraterni,
c) czynne uczestniczenie w życiu parafii św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie,
d) rozbudzenie inicjatyw społecznych, mających na celu rozwój integracji społeczności lokalnej,
e) zacieśnienie więzi społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe,
f) działalność w zakresie kultury, edukacji i wychowania,
g) organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w okresie wakacyjnym lub innym wolnym od nauki,
h) rozwój turystyki i krajoznawstwa,
i) opieka nad osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi oraz wymagającymi doraźnej pomocy ze względu na trudną sytuację życiową,
j) działalność charytatywna,
k) działalność na rzecz propagowania wiedzy historycznej,
l) ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego w tym miejsc pamięci i kultury,
m) ochrona dziedzictwa przyrodniczego.


§ 10

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) zajmowanie stanowiska w sprawach objętych celami Stowarzyszenia,
b) organizowanie imprez kulturalnych: widowisk historycznych, festynów, festiwali, koncertów, wystaw, przeglądów, targów, spotkań, wycieczek, a także szkoleń, kursów, wykładów, prelekcji, odczytów, seminariów, konferencji, sympozjów, konkursów itp.,
c) wspieranie przedsięwzięć zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
d) prowadzenie witryny internetowej Stowarzyszenia,
e) stałą współpracę z lokalnymi mediami,
f) stałą współpracę z lokalnymi instytucjami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami dobroczynnymi,
g) organizację wolontariatu,
h) działalność wydawniczą,
i) inne działania realizujące działania statutowe.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.


§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 13


Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 14


Członkiem zwyczajnym osoba fizyczna staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.


§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
c) udziału w zebraniach oraz wykładach organizowanych przez Stowarzyszenie;
d) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 16


Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych;
b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 17


Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Kandydat na członka wspierającego przyjmowany jest na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej.


§ 18


Członkowie wspierający korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Mogą ponadto brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.


§ 19


Członkowie wspierający mają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, ale zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich. Zobowiązani są ponadto do wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.


§ 20


Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Prezesa Zarządu lub grupy sześciu aktualnych członków Stowarzyszenia.


§ 21


Członkowie honorowi korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Mogą ponadto brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.


§ 22


Członkowie honorowi mają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, ale zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.


§ 23


Utrata członkowska Stowarzyszenia następuje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia członka po złożeniu pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Stowarzyszenia;
b) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu:
- łamania Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
- działalności na szkodę Stowarzyszenia;
- notorycznej i nieusprawiedliwionej absencji w pracach Stowarzyszenia;
- utraty praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu;
c) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.


§ 24


W przypadku zalegania z uiszczaniem składek członkowskich za okres przekraczający sześć miesięcy od momentu skutecznego powiadomienia, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia następuje przeniesienie członka zwyczajnego w poczet członków wspierających Stowarzyszenia. W przypadku wpłaty zaległych składek w wysokości wynoszącej minimum połowę okresu zalegania, możliwe jest na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia przywrócenie członka wspierającego  w poczet członków zwyczajnych.

§ 25


Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków, przeniesienia w poczet członków wspierających lub pozbawienia członkostwa Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego zaświadczenia o podjętej uchwale. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 26

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 27


Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.


§ 28


W przypadku, gdy skład któregokolwiek z organów władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, jego uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie danego organu z zastrzeżeniem, że  w trybie tym można powołać nie więcej niż połowę danego organu.

§ 29


Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postawienia Statutu stanowią inaczej.

§ 30


Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 31


W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.


§ 32


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b) uchwalania zmian Statutu;
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
d) udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f) uchwalanie budżetu;
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Stowarzyszenia;
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.


§ 33


Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.


§ 34


Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.


§ 35


Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 36


Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


§ 37


Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 38


Najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków jest Zarząd.


§ 39


Zarząd jest powoływany do kierowania  działalnością Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.


§ 40


Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
e) przyjmowanie i skreślanie członków.


§ 41

Zarząd składa się z trzech członków:
a) Prezesa Zarządu;
b) Wiceprezesa Zarządu;
c) Członka Zarządu.

§ 42


Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na cztery miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.


§ 43


Organem powoływanym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.


§ 44


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 45

Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków:
a) Przewodniczącego;
b) Zastępcy Przewodniczącego.

§ 46


Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia.


§ 47


Między członkiem Komisji Rewizyjnej a członkiem Zarządu nie może istnieć pokrewieństwo, powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia.


§ 48


Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE


§ 49

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.


§ 50


Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.


§ 51


Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o finansach publicznych.


§ 52


Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.


§ 53


Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane jest oświadczenie woli Prezesa Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.


§ 54

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku na rzecz członków  Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje  bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których  uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 55


Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


§ 56


Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.


§ 57


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.